LOGI Academy .: Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

LOGI Academy là trung tâm phát triển Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, là kết quả hợp tác giữa Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST), Đại học Công nghệ thông tin và quản lý Poland (UITM) và Viện MBA (MBAi)

Các chương trình huấn luyện chuyển giao từ khung thiết kế của MIT Hoa Kỳ, cấp bằng hoặc chứng chỉ từ Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia và kiểm định bởi MQA.

Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) là đại học phi lợi nhuận được bảo trợ thành lập bởi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận giữa 2 chính phủ.

Đại học Công nghệ thông tin và quản lý Poland (UITM) là đại học tư thục, phi lợi nhuận top 10 Poland, thuộc nhóm Leader Châu Âu

Hình ảnh ký kết hợp tác đỡ đầu giữa MIT và MUST

LOGI Academy là kết quả hợp tác khoa học giữa Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) và Viện MBA (MBAi)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Tiến sĩ Logistics và Vận tải đa phương thức (PhD in Logistics)
  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) chuyên ngành Supply Chain
  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) chuyên ngành Logistics
  • Thạc sĩ Logistics và Vận tải đa phương thức (Master in Transportation and Logistics)
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành Supply Chain
  • Cử nhân Logistics và Vận tải đa phương thức

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO INHOUSE

  • Practical Supply Chain Management
  • Successful Inventory Management
  • Warehouse Design & Operations Management
  • Chương trình đối tác học thuật chuyên về Logistics và Supply Chain